Zápis u jednání VV ČKS 5/2015

Aktuální informace

Kontrola minulého zápisu – všechny úkoly byly v termínech splněny.

Stav účtů ĆKS – VV byl seznámen s aktuálním, uspokojivým stavem.

Administrace stanov u Okresního soudu v Praze – byl podán návrh na změnu stanov ČKS, soud vyzval ČKS k doplnění jmenování místopředsedy ČKS a dále k odstranění rozdílného údaje názvu svazu v návrhu a ve stanovách. Vše potřebné bylo v požadovaném termínu OS v Praze zasláno.

Výdaje roku 2015 – VV byl seznámen se saldem výdajů za rok 2015 s ohledem na vyúčtování dotací za kalendářní rok 2015. 

Podpora klubů z loterijních prostředků – proběhla rekapitulace výdajů z loterijního účtu

Vyúčtování dotací za rok 2015 – termín vyúčtování je stanoven do 31.01.2016.

Učebnice korfbal – byly dokončeny práce na knize, kniha je k dispozici v elektronické verzi. Tištěná verze bude realizována v nákladu 1.000 kusů a distribuována v lednu 2016.

Výroční zpráva za rok 2015 – ČKS je povinen zpracovat zprávu do 30.06.2016 a zveřejnit ji na webu ČKS.

Podané žádosti o dotace na rok 2016 – VV byl informován o podaných žádostech MŠMT, žádosti byly podány v programech I - Sportovní reprezentace ČR, II – Talentovaná mládež, V – Činnost sportovních svazů, VI – Významná akce 2016.

LOH Rio – olympijský park Lipno - jedná se o unikátní šanci českého korfbalu prezentovat se v rámci celonárodní akce, která bude mít velkou mediální podporu. Do 31.12.2015  dokončení prvního kola setkání se všemi zainteresovanými svazy,  vytvoření plánu aktivace sportů na Lipně (termín, personální a technická náročnost, návrh programu), I.-II.Q. 2016 vzájemné odsouhlasení plánu aktivace, doladění programového obsahu, technického a personálního obsazení. Za ČKS zvolen zodpovědnou osobou a koordinátorem Milan Schwarz.

 

Informace z meetingů IKF

Lukáš Filip a Ivo Kracík představili závěry jednání Valné hromady IKF, jednání IKF Europe a jednání TOP 6 s KNKV, která se konala při MS 2015 v Antverpách.

ČKS se neztotožňuje s postupy, které byly učiněny vzhledem k  ME 2016 a následně k postupném doplňování jeho kritérií, znamenající jak samotnou existenci turnaje, počet družstev, či naposled jeho kvalifikační význam pro ME 2018. ČKS chápe, že díky všem učiněným nestandardním postupům se organizátor ME, určený IKF, dostal do nepříjemné situace, kterou neúčastí ČKS dále nechce eskalovat. VV ČKS požádal IKF, aby všechny budoucí soutěže byly formálně (počet účastníků, hrací systém a kvalifikační klíč pro následující turnaje na základě umístění) uzavřené nejpozději 2 roky před jejich konáním. Svůj návrh ČKS zaslal na Office IKF v prosinci 2014.  

ČKS uvítal příslib KNKV spočívající v metodické podpoře (metodiky pro rozhodčí a zaměstnance, pokračující učebnice pro školy,…) a ve formě návštěvy jejich U19 pod vedením Leona Simmonse v červnu, kde by náplní mělo být jak sehrání jednoho utkání denně s CZE U23 v rámci přípravy na MS U23 a dále pak návštěva škol v dopoledních hodinách.

 

Reprezentace ČR

Trenér seniorské reprezentace Radek Honzíček přednesl zprávu z přípravy a MS 2015. VV konstatoval umístění na 9.místě za neúspěšné. Zklamáním je i nekvalifikování se na Světové hry do Polska 2017.

Seniorská reprezentace prochází generační obměnou, současná dorostenecká základna je kvantitativně i kvalitativně poddimenzována, projevuje se nedostatečná péče o mládežnické kategorie v minulosti a nižší úroveň tuzemských soutěží. S ohledem na plynulý přechod mladých hráčů do seniorské reprezentace (první velká akce dle plánu ČKS byla v roce 2018 ME) vyhověl VV požadavku realizačního týmu v podání dodatečné přihlášky na mimořádné ME 2016 v Holandsku. Dalšími aspekty byla změna nominačního klíče (IKF vyhlásila turnaj ME 2016 za kvalifikaci na ME 2018) a dále vyhovění žádosti KNKV a IKF v garanci české účasti.

VV byl dále seznámen s harmonogramem přípravy a širší nominací reprezentačních výběrů do 23, 19 a 17 let, na základě těchto podkladů VV schválil plán reprezentačních akcí a plán účastenství na turnajích pro období leden – červenec 2016.

 

Soutěže ČKS

Analýza stav soutěží, pozice k reprezentací

VV byla přeložena zpráva předsedy STK týkající se stavu soutěží. Bylo jednoznačně konstatováno, že kvalita soutěží je oproti minulosti nižší. Zásadním faktorem je menší počet pravidelných „sportovců“, prozatím nedostatečná metodická praxe širší trenérské základny a nízké organizační zabezpečení chodu klubu.  Školení TMK se podařilo pravidelně nastartovat, v prvním čtvrtletí 2016 zorganizuje ČKS školení předsedů a funkcionářů klubu, které bude zaměřeno na dostatečné organizační zabezpečení oddílu, administrativní a ekonomické úkony zajišťující dostatečné prostředky pro chod oddílu.

Postup v návrhu KR ve věci odměňování a motivačního programu pro rozhodčí

KR vypracovala podrobnou analýzu aktuálního stavu rozhodčích spolu s návrhem dlouhodobého řešení kvalitativního a kvantitativního růstu. Získávání nových rozhodčích je ze strany komise příliš obtížné, faktorů může být více, počínaje nezájmem, časovou či ekonomickou stránkou věci, ale bezpochyby i nedostatkem informací pro potencionální zájemce. Dle názoru VV je větší šance na zabezpečení rozhodčích v ponechání větší zodpovědnosti na klubech. Od soutěžního ročníku 2016-2017 bude povinností oddílu zajistit dostatečně (dle úrovně soutěže) kvalifikovaného rozhodčího pro soutěže starších žáků a, všechny další nižší věkové kategorie.  Ostatní soutěže budou rozhodovat sudí s dostatečnou kvalifikací (licencí). VV uložil KR dopracovat novou koncepci, včetně nové tarifikace finanční odměny za rozhodování zápasu, cestovních výloh a podmínek plynoucí ze zákona o dani z příjmu.

 

MS U 23 přípravné kroky

VV vzal na vědomí třetí verzi návrhu kontraktu ze strany IKF, která upravuje pasáž týkající se dopingových kontrol a počtu nezbytných nocí direktoriátu turnaje. Stejně jako v roce 2014 je pro účastníky zarezervováno ubytování v hotelu Arigone, Flora a na vysokoškolských kolejích. Hala UP Olomouc je rezervována smluvně, ČKS dále zajistil zapůjčení speciálního hracího povrchu. Logo MS bylo prezentováno a finálně upraveno při jednání VV autorem je Martin Žák, který se nechal inspirovat počítačovou horu Minecraft, logem hostujícího města Olomouce a olympijskou symbolikou.  Personální obsazení organizačního týmu turnaje z řad dobrovolníků bude zahájeno v lednu 2016, je žádoucí pomoc z řad reprezentantů. VV byla dále představena možná mediální spolupráce s firmou Krilie a nastíněno jednání se sportovním TV kanálem.  Byl dále sestaven první předběžný seznam čestných hostů.

 

Předpisy ČKS vyplývající z novelizace Stanov ČKS

Jednací řád Výkonného výboru ČKS upravuje přípravu a svolávání schůzí VV ČKS, pravidla jeho jednání a usnášení, způsob zabezpečování kontroly plnění jeho usnesení.

Statut Sportovně-technické komise a Statut Komise rozhodčích obsahují kromě obecného statutu obou komisí i jejich poslání, činnost a kompetence, specifikované na organizační a kontrolní část.

Uvedené dokumenty byly VV ČKS schváleny.

 

Školní korfbal

Po obsáhlé prezentaci činnosti Školního korfbalu v Brně a Moravskoslezském kraji a následné diskusi vzešel jednoznačný závěr v posílení tréninkových a soutěžních aktivit nově vzniklých klubů oproti navyšování nových prezentací a ukázek. Cílem je nejen kvantita členské základny, ale i budoucí kvalita soutěží.

 

 

 

 

 

 


Komentáře

komentáře Disqus