Zápis z jednání VV ČKS 4/2015

Aktuální a ekonomické informace

Většina úkolů s minulého zasedání byla splněna. Upuštěno bylo od korespondence Janu Franso, díky iniciativní korespondenci ze strany IKF a KNKV a dále díky návrhu jednání GM 205 v Antwerpách. Písemná reakce do projednání bodů GM aktuálně postrádala smysl. Dále přetrvávají úkoly spojené s rozšiřováním webové aplikace, trenérský web a dále koncepce reprezentace U17. Došlo ke zrušení Challenge U23 v Rottredamu, díky malému zájmu ze strany ostatních států. Pro zajištění informačního servisu z ČKE, 1.ČKL, ČDKE a reprezentací využije ČKS externího pracovníka.

Novela stanov

VV byl seznámen se závěrečnými procesními postupy novelizace stanov. Obecně platí, že všechny zapisované údaje musí být doložené příslušnými listinami. Do rejstříku budou zapisováni i členové statutárního orgánu na základě doloženého písemného souhlasu při právě aktuálním jednání VV.

Dotace 2016

Termín podání dotací je prodloužen do 31.10.2015. Poprvé se v programu I objevila podpora Světových her, čehož lze v roce 2016 využít na přípravu. ČKS bude podávat do žádosti do Programu I – Reprezenatce ČR, Programu II –Talentovaná mládež a Programu V – Činnost sportovních svazů. Nově se objevuje program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech, u kterého administrativní postup při podávání žádosti bude upřesněn.

MS Belgie 2015

MS je po organizační stránce zajištěno. VV nevyužije nabídku pořadatele na stravu (oběd a večeře), díky neúměrně vysoké ceně a častého překryvu stravy s tréninkovým či zápasovým programem. Z důvodu novelizace výpočtu úspěšnosti sportovních reprezentací pro dotační účely a z důvodu kvalifikačních kritérií na WG 2017 vyslovuje VV ČKS požadavek na umístění na turnaji do 4.místa. Jelikož postupový klíč na WG není doposud k dispozici požádá ČKS IUKF o jeho zveřejnění.

U17

Diskutována byla finální koncepce věkové kategorie. Negativně byla vzata možnost přípravy kategorie na finálový turnaj, příprava by měla být dlouhodobějšího charakteru s cíli pro kategorii U19. V nejbližší době bude představen realizační tým a plán přípravy spolu s cíli.

GM Antwerpy

VV se seznámil se všemi body Valné hromady IKF. VV podá písemný podklad k dokumentu č.11 týkající se zvyšování poplatků (důvody ?), dokumentu 14 týkající se pokut za neúčast (návrh na včasnější okruh účastníků + úhradu kauce na účast), dokumentu 22 týkající se soutěží (nevyjasněný ME korfbal 4/8, ME 2018 opět v NED). VV byl dále seznámen se zájmem KNKV o jednání v průběhu MS ve vztahu k programu TOP 6. Zástupce na všechna jednání určí VV do 25.10.2015.

KR, novelizace systému odměn

VV vrátil KR zpět k přepracování novelu systému odměňování rozhodčích. Zásadním důvodem bylo nepřizpůsobení návrhu současné legislativě, zejména zákona o dani z příjmu. Dále VV požaduje, aby systém vyplácení odměn za zápas byl podle soutěže, nikoliv podle licence rozhodčího. Důvodem je ekonomická předvídatelnost systému.  Na zváženou je vyplácení odměn za zápas až od věkové úrovně starších žáků. Novým návrhem se VV bude zabývat v prosinci.

STK, personální změny

STK podala návrh na personální změnu v komisi. Dle sdělení předsedy STK činnost v komisi ukončila Veronika Bínová a Jakub Šimek. Tuto skutečnost vzal VV na vědomí.  Za nové členy navrhuje předseda STK Kateřinu Kronesovou a Václava Vaškovského. VV uvedený návrh schválil. VV zrušil dodatek č. VI k článku 218 Soutěžního řádu – Soupisky hráčů a tento dodatek tak s okamžitou platností pozbývá platnosti.  Soupiska se tak vyhotovuje jedna pro každou věkovou kategorii.

 


Komentáře

komentáře Disqus