Zápis z jednání VV ČKS 3/2015

Stanovy ČKS

VV projednal návrh novelizaci stanov ČKS v podobě odpovídající novému občanskému zákoníku. Po závěrečné právní konzultaci bude text stanov distribuován zástupcům klubů spolu s pozvánkou na valnou hromadu ČKS, jejíž termín je stanoven na sobotu 03.10.2015.

 

Termínová listina ČKS

VV schválil systém soutěží a termínovou listinu soutěží pro ročník 15-16, dle předloženého návrhu STK ze dne 19.06.2015. VV se dále zabýval otázkou přípravných turnajů se statutem ČP.

 

Oblastní soutěže mládežnických kategorií.

VV diskutoval o další organizaci soutěží, zejména vzhledem rozšiřující se činnosti na základních školách. Z diskuse vyplynulo ne příliš šťastné současné rozložení věkových kategorií, zejména kategorie minižáků. Nevyhovující bylo shledáno jak 3leté věkové rozpětí celé kategorie, tak i max. věková limita stanovená 10 lety, což při standardní školní docházce znamená 4. třídu ZŠ a není tak ucelen celý první stupeň (5. třída). VV tedy rozhodl o změně věkové kategorie u soutěží minižáků, která se již od sezóny 2015-2016 posouvá o jeden rok, na věk 11 let.

Dále VV rozhodl o vytvoření nové kategorie do 9 let (U9) bez zatím detailnějšího pojmenování, pro kterou bude vypsán, na druhé čtvrtletí 2016, celorepublikový turnaj v monkorfbale. VV dále stanovil, že do republikového finále soutěže mladších a starších žáků z Moravskoslezské skupiny postoupí regionální vítěz.

 

Organizační struktura ČKS, Distribuční seznamy

VV ČKS se zabýval personální obsazeností komisí ČKS, přičemž všichni členové VV ČKS byli vyzváni, k diskusi se zástupci ve svých regionech na obsazení volných postů, či zvýšení personálního zajištění. VV ČKS byl dále informován o posílení postu administrativně–ekonomického zajištění vzhledem k evidenci členské základny a evidence loterijních prostředků. VV dále rozhodl o úpravě distribučních seznamů @korfbal.cz, které budou po aktualizaci vystaveny na webu ČKS.

 

Termín Valné hromady ČKS.

VV stanovil termín Valné hromady ČKS na 03.10.2015. Místo konání bude přizpůsobeno s ohledem na realizaci ČP.

 

Termíny VV do konce roku 2015.

Jednání VV ČKS v roce 2015 proběhnou 02.10.2015 a 12.12.2015

 

Trenérský web a web ČKS.

Na trenérský web byla zadána zpracovateli dokumentace. Aplikace bude součástí webu www.korfbal.cz. Cílem projektu je dostupná prezentace korfbalových cvičení, pro nejširší spektrum zájemců. Další ambicí je zkvalitňování tréninkových procesů a zdokonalování obecného a specifického sportovního myšlení korfbalových trenérů. Předpoklad zpracování je do konce roku 2015. VV dále projednal návrhy na úpravy dílčích částí webu ČKS a stanovil i priority konkrétních úprav. Agendu i nadále povede Jakub Máša a Martin Uherka.

 

DPP pro funkcionáře a pracovníky svazu.

VV vzal na vědomí uzavřené dohody s 5-ti pracovníky ve výši 102.500,- Kč, na zajištění administrativní práce týkající se EČZ, evidenci loterijních prostředků a organizační a metodického zajištění reprezentací ČR.

 

Druhé dělení loterijních prostředků.

ČKS obdržel z loterijních prostředků za rok 2014 částku 797.000,- Kč, v roce 2015 (k 31.07.2015) 850.000,- Kč, přičemž proinvestovaná část za rok 2014 činí cca 25%, za rok 2015 cca 11% (disponibilita prostředků je na dobu do 3 let). VV ČKS rozhodl vyplatit oddílům příspěvek ve výši 1.000,- Kč za každého vykázaného sportovce dle výkazu členské základny za rok 2014.

 

Mezinárodní agenda.

ČKS není spokojen s nedodržováním vydaných dokumentů ze strany mezinárodní organizace týkající se pořadatelstvím klubových a národních soutěží. S často měnící se korespondence není zcela jasné, které dokumenty, vydané IKF jsou platné, a kterými dokumenty se mají národní svazy řídit. VV ČKS byl dále formálně informován o rezignaci Milana Schwarze na post prezidenta IKF Europe. VV ČKS dále analyzoval i probíhající program KNKV TOP 6. Program je částečně naplňován, bohužel však s velkou časovou a informační prodlevou ze strany KNKV.

 

MS U23 2016.

VV byl informován o stavu příprav MS do 23 let v Olomouci. Aktuálně je zabezpečeno sportoviště a dostatečná ubytovací kapacita. VV byl dále seznámen o jednáních na magistrátu a dále o stavu zařazení mistrovství do seznamu preferovaných akcí ČOV.

 

Informace repre

Předseda ČKS zaslal všem členům vedení reprezentací ČR interní sdělení VV 022_2015 týkající se zajištění vybraných oblastí chodu reprezentace - prezentačně mediální oblast.

VV ČKS obdržel žádost realizačního týmu U 23 o schválení výjezdu reprezentace na Challenge do Rottredamu (prosinec 2015). O účasti se rozhodne v závislosti na ekonomické náročnosti (ceně letenek) a vzhledem zajištěním úkolů vyplývající z dokumentu VV 022_2015.

VV ČKS vzal na vědomí i změnu přípravy reprezentace U19, která na místo plánovaného soustředění v září 2015 v Kostelci na Hané odcestuje do Prievidze na turnaj Major Cup.

VV ČKS diskutoval koncept kategorie U17, společně se školením TMK. Pro tuto oblast jsou vyčleněny 2 víkendy (prosinec 2015 a březen 2016). VV je názoru, že četnost termínů, pakliže budou doplněny o výjezd na turnaj KNKV Ost v cca květnu 2016, je dostačující, když hlavní metodická činnost musí probíhat přednostně v klubech a společné soustředění má sloužit pro postupné zdokonalování se a zároveň jako zpětná vazba. Nejideálnější model představuje 32 hráčů a neomezený počet trenérů, kdy hráče rozdělené do 2 skupin trénuje vždy lektor s asistenty, druhý letor s asistenty se věnuje trenérům. Lektory jsou Edwin Bouman a Ivo Kracík, asistenti pak jsou rekrutováni z řad zkušených trenérů či reprezentantů pod patronací TMK.


Komentáře

komentáře Disqus