Zápis z jednání VV ČKS 2/2015

Koncepce pro případné další funkční období
Jelikož toto jednání bylo předposledním jednáním výkonného výboru před volební valnou hromadou, zhodnotili členové VV vlastní činnosti ale i činnost celého VV za funkční období. Kompletní zpráva bude prezentována při valné hromadě. 
Proběhla dále i diskuse ohledně kandidatury do dalšího volebního cyklu spolu s individuálním plánem činnosti. Ten bude členy VV zpracován do 31.03.2015 a posléze s ním budou seznámena valná hromada.
VV dále diskutoval délku činnosti VV, která není upravena Stanovami, ale vždy až na základě volebního řádu. Valné hromadě bude navrhnuto, aby volební období dalšího VV bylo do valné hromady v roce 2017, tedy dvouleté.

Soutěže 15-16
VV se shodl na včasném vytvoření první verze termínové listiny a to zejména z důvodu možnosti bezproblémové rezervace hal. Termín pro zaslání přihlášek byl stanoven na 19.04.2015, úkolem zajištění sběru přihlášek a sestavením termínové listiny bude pověřena STK. VV zastává názor, že pro vážného a seriózního zájemce o účast v soutěžích je stanovený termín dostačující.
Věkové kategorie, ani úprava podmínek se pro následující soutěžní ročník nepředpokládá.
Individuálně bude řešen v roce 2015-2016 Moravsko-slezký region, a to díky úvodní účasti předmětných týmů v soutěžích ČKS.
VV dále doporučuje řešit kategorii minižáků a mladších žáků formou oblastních soutěží, s celorepublikovou nadstavbou.
VV dále diskutoval i možnost střídavého startu. Střídavý start je považován za výjimečnou možnost, kterou mohou využívat talentovaní hráči tak, aby nebylo bráněno jejich aktivnímu rozvoji v případě, že jejich mateřský oddíl, nemá aktuálně v nejbližší vyšší věkové kategorii přihlášené družstvo. Střídavý start tak dává sportovci možnost hrát danou soutěž, přičemž je i nadále aktivním hráčem v mateřském klubu. Praxe, kdy střídavý start je aplikován k doplnění nízké členské základny konkrétního oddílu, resp. ke sloučení dvou oddílů v konkrétní soutěži v jeden, je nežádoucí a v případě zneužívání této možnosti bude předpis umožňující střídavé hostování upraven.

Harmonogram a struktura kalendáře soutěží 15-16
VV požaduje po STK vytvoření dostatečného volného prostoru za účelem možnosti realizace jednání se zástupci klubů a školení. Ideálním modelem je vyčlenit vždy 1 volný víkend (minimálně však alespoň jeden volný den) v šestitýdenním cyklu. Dále je paralelní požadavek na 4 volné víkendy v průběhu soutěží (2 v roce 2015 a 2 v roce 2016), které nebudou obsahovat ani soustředění.
Struktury soutěží musí respektovat reprezentační soustředění tak, aby akce reprezentace U17 nekolidovaly se soutěžemi starších žáků a dorostenců a akce U19, U23 a seniorů nekolidovaly se soutěžemi dorostenců a seniorů.
Tato skutečnost bude respektována, bude-li do 19.04.2015 předložen plán přípravy reprezentačních výběrů.

MS U 23 2016
VV byl informován o halové kapacitě v Ostravě a Prostějově, kdy Lukáš Filip absolvoval prohlídku hal připadajících v úvahu v Ostravě a Jiří Škarabela v Prostějově.
I přes nespornou kvalitu zázemí v jiných městech se VV rozhodl upřednostnit pro MS 2016 Olomouc. Tamní prostředí je vyzkoušené a je tedy možno investovat pracovní energii do propagace a k zajištění nadstandardních organizačních kroků.
V Olomouci je možná kolize s rekonstrukcí haly, dle dostupných informací však se bude jednat o rekonstrukci dílčí a nebude tak mít zásadní vliv na využití sportovní haly.
VV pověřil předsedu zpracováním nutné korespondence, Lukáš Filipa a Jiřího Škarabelu pro jednání s vedení UP Olomouc a správcem haly.

Příprava Valné hromady ČKS
VV ČKS rozhodl, že valná hromada se bude konat 02.05.2015 v Brně před finálovým dnem. VV doporučil pořádajícímu oddílu KK Brno stanovit začátky utkání o umístění v ČKE na 14:00 a 16:00.
Valná hromada bude obsahovat zejména nebytné úkony, vyplývající z obecně platných norem. Diskuse k aktuálním tématům se předpokládá u bodu Zpráva o činnosti a dále pak v bodu Různé, do kterého budou zařazeny jen konkrétně zpracované příspěvky, zaslané s dostatečným časovým předstihem. Z důvodu, že VV aktuálně svolává zpravidla kvartálně tématická jednání se zástupci klubů, nebude společně s valnou hromadou probíhat v minulosti praktikovaný kongres.
 
Nové Stanovy ČKS
VV byl informován o přípravě novelizace stanov ČKS. Komplexní materiál bude předložen v květnu 2015, přičemž projednávat jej bude až nové vedení svazu. Nové stanovy musí být přizpůsobeny novému občanskému zákoníku (NOZ) do 01.01.2017, do 01.01.2016 musí spolek přizpůsobit svůj název požadavkům NOZ. Přijetí nových stanov se předpokládá na podzim 2015.

Žádost o členství právnických osob v ČKS
VV ČKS obdržel žádosti o členství v ČKS nových subjektů ZŠ Ostrava – Stará Bělá, ZŠ Pěší Ostrava-Muglinov. Dle článku 6 Stanov se žádost o členství podává písemně a členství poté vzniká na základě kladného rozhodnutí VV ČKS. VV neshledal důvody vedoucí k negativnímu stanovisku ve věci členství a přijal tak ke dni 14.03.2015 uvedené subjekty za členy ČKS.


Komentáře

komentáře Disqus