Zápis z jednání VV ČKS 1/2015

MS U 23 2016 – přípravné kroky

IKF Exco přidělilo pořadatelství MS do 23 let v roce 2016 Českému korfbalovému svazu. Podle všech dostupných informací se bude jednat o poslední turnaj této kategorie, po roce 2016 bude MS v kategorii do 21 let. ČKS doposud obdržel informační dopis ze sekretariátu IKF o přidělení pořadatelství s informací, že v současné době probíhá příprava kontraktu ze strany soutěžní komise IKF. Termín mistrovství byl stanoven na 09.-16.července 2016.

VV rozhodl o sběru dat týkající se ověření ceny a kapacity ubytovacích možností a závazné rezervaci sportovní haly v Olomouci a Ostravě. VV byl informován o možné kolizi termínu MS s rekonstrukcí podlahy a osvětlení haly UP v Olomouci. Další revize ubytovacích kapacit a obsazenosti sportovní haly proběhne 14.03.2015.

 

Žádost o členství právnických osob v ČKS

VV ČKS obdržel žádosti o členství v ČKS nových subjektů ZŠ Zelená Ostrava, ZŠ Bohumínská Ostrava a ZŠ Chrustova Ostrava.  Dle článku 6 Stanov se žádost o členství podává písemně a členství poté vzniká na základě kladného rozhodnutí VV ČKS. VV neshledal důvody vedoucí k negativnímu stanovisku ve věci členství a přijal tak ke dni 21.02.2015 uvedené subjekty za členy ČKS.

 

TOP program

Holandský korfbalový svaz (KNKV) předložil nabídku možné spolupráce v rámci programu TOP 6, který má pomoci členským zemím s rozvojem korfbalu a se zvýšením jeho úrovně. Program je dělen do 4 skupin: Týmy a hráči, Trenéři, Rozhodčí, Národní svazy.

ČKS zaslal 12.01.2015 klubům ČKS výzvu k zaslání požadavků na zařazení do programu TOP, přičemž přišla pouze jedna reakce z oddílu KK Brno.

VV stanovil, že ČKS zašle na KNKV následující požadavky:

  • požadavek na zaslání metodických publikací pro trenéry a rozhodčí, včetně zajištění překladu, grafických a tiskových prací.
  • požadavek na vyslání trenéra za účelem školení trenérů ČKS v periodě 2x ročně
  • požadavek na vyslání trenéra a 4 hráčů za účelem propagace a rozvoje korfbalu v klubech a na školách v periodě 2x ročně
  • požadavek na vyslání TOP hráčů na 1 soustředění seniorské reprezentace ČR a reprezentace ČR do 23 let
  • požadavek na zaslání metodického manuálu, týkající se rozvoje členské základny, získávání nových klubů a personálně-ekonomickém řešení uvedené problematiky
  • požadavek na zajištění partnerských klubů

 

Školní korfbal a Korfbalový region – informace o projektu

Byl představen detailnější popis právě probíhajícího projektu Školního korfbalu v Moravskoslezkém kraji, jehož přínos pro ČKS je nyní v podobě zatím 3 přihlášek nových právnických osob do ČKS. Projekt je v chodu od listopadu 2014, přičemž celková realizace spočívající jak v představení korfbalu, tak ale i v budování regionální soutěže s celorepublikovou nadstavbou v horizontu cca 5 let.

Z praktického zjištění je nesporné, že korfbal se pedagogickým pracovníkům, ale i samotným žákům líbí a zejména modifikace monokorfbal je pro začátečníky nejvhodnější formou, jak s korfbalem začít, a to jak díky variabilitě sportoviště (nastavitelné koše a individuální rozměr hřiště), tak i technickým dovednostem začátečníků.

Obecný cíl Školního projektu je najít 3-4 školy v oblastní vzdálenosti, které se chtějí zapojit do aktivit ČKS. Zapojením se rozumí pravidelná výuka korfbalu v rámci TV, registrace školy do ČKS a registrace hráčů do ČKS. Zapojením se dále rozumí i účast v oblastní, případně následně v celostátní soutěži. Dalším cílem je zajistit dlouhodobý chod spolu s odpovědnými osobami (trenér, sekretář).

ČKS zájemcům nabízí praktickou ukázku monokorfbalu pro jakoukoliv věkovou kategorii, bezplatně zapůjčení základního vybavení na dobu cca 6 měsíců (jeden pár výsuvných košů varianta 2,5; 3,0 a 3,5 metru a alespoň 2 míče), který lze následně bezplatně zájemcům přenechat, proškolení trenérů či rozhodčích korfbalu, v současné probíhá akreditační proces i u MŠMT, prostřednictvím partnera ŽRETEL a pomoc s realizací oblastní soutěže, zapojení se do republikové soutěže či do Českého poháru.

ČKS dále podporuje všechny aktivní mládežnické sportovce dotací získanou na základě finanční příspěvek z odvodů loterijních společností, kdy výnos z roku 2014 byl 2/3 rozdělen aktivním sportovcům1/3 zůstala ČKS na osvětovou činnost (nákup košů a míčů k zápůjčkám,…)

Pod diskusi dospěl VV k názoru, že pro popularizaci korfbalu a zvyšování oddílové a hráčské základny je nutné provést změny v koncepci a uvažování náborových akcí, které doposud dokázali udržet členskou základnu ČKS ve stagnačním režimu.

 

Reprezentace, hráčský kemp

Seniorská reprezentace se kvalifikovala na MS 2015, které se uskuteční v Belgii. Z organizačního hlediska bylo rozhodnuto o formě přepravy na turnaj (mikrobus 20+1) firmou Autosprint a došlo k úhradě první zálohové splátky za ubytování v hotelu Scandic.

Trenéři na základě sledování extraligových zápasů ustanovili širší nominaci seniorské reprezentace, která obsahuje 20 jmen s tím, že případná další jména budou jmenována z řad reprezentace U23. Nominovaní hráči byli požádáni potvrzení účasti na přípravných akcích, což je podmínkou účasti v reprezentačním výběru. Plán přípravy obsahuje 7 tuzemských soustředění, přičemž na 3 soustřední se plánuje účast zahraničního partnera (ENG, DVO, HOL). Část přípravy bude využita i pro reprezentaci U23, jejíž vrchol je až v roce 2016.

VV ČKS byl seznámen jak s konkrétním personálním obsazením širšího výběru seniorské reprezentace, tak i s plánem přípravy seniorské reprezentace a reprezentace U23.

Reprezentace U19  pokračuje dle již dříve schváleného konceptu.

Další vývoj mládežnických reprezentací bude řešen na dalším zasedání po uskutečněných konzultacích s TMK a s účastníky trenérského kurzu. Ti byli požádání o zpracování globálnějšího návrhu modelu činnosti mládežnických výběrů a hráčských kempů, tak, aby metodický dopad s hlediska kvantity byl pokud možno co největší. 


Komentáře

komentáře Disqus