Zpráva ze zasedání VV ČKS dne 14.09.2013

První blok jednání VV byl věnován rozborem ekonomické situace svazu. Předseda Daniel Valeš seznámil členy VV s aktuální finanční situací a se stavem pohledávek a závazků. Dosud nedošlo k uskutečnění slibované dotace ze státního rozpočtu ČR, aktuální vývoj příjmů pro rok 2013 včetně možností pro rok 2014 bude dále řešen ve čtvrtek 19.09.2013.

Vedoucí korfbalových reprezentací, Lukáš Filip, seznámil VV se složením realizačních týmů všech věkových kategorií včetně plánu přípravy do poloviny roku 2014. VV dále jmenoval hlavním trenérem reprezentace do 21 let Iva Kracíka.

VV s potěšením přijal informaci o personálním naplnění komise rozhodčích a jmenoval předsedu KR Ondřeje Fridricha.

Martin Uherka přednesl zprávu o průběhu realizace webových stránek ČKS. Obecně VV konstatoval spokojenost se stavem webových stránek. VV dále pověřil předsedu ČKS v jednání s dodavatelem informačního systému, který je součástí webové aplikace, na urychleném dokončení soutěžního modulu.

V oblasti propagace a marketingu vzal VV na vědomí realizaci smlouvy s dodavatelem textilu a obuvi značky NIKE, s aktuálním stavem jednání s budoucími sponzory ČKS a reprezentace ČKS.

Předseda informoval VV o propagaci ČKS na akci pořádané na holandskou ambasádou v Praze dne 22.09.2013, a pověřil organizačním zajištěním akce Iva Kracíka, propagačním zajištěním pak Jiřího Škarabelu.

VV se dále zabýval zpracováním projektů pro dotační vzdělávací programy, za účelem vzdělávání trenérů, rozhodčích a funkcionář. Vypracováním dotačních projektů byl pověřen Daniel Valeš a Jiří Škarabela.

Jiří Škarabela dále informoval VV o probíhajících jednání o zařazení korfbalu jako doplňkového předmětu do osnov univerzit Liberec a Olomouc.

V mezinárodní oblasti projednal VV účast zástupců ČKS na jednání IKF v Lisabonu (říjen 2013), pověřil generálního sekretáře k zaslání požadovaných dokumentů, zejména dotazníku pro Evropskou sekci IKF. VV dále analyzoval požadavky ČKS vůči KNKV v programu TOP 6. Požadavky budou vzneseny na jednání v Lisabonu.

Z oblasti legislativy VV schválil nový Přestupní a Odvolací řád, úpravy Soutěžního řádu a započal analýzu návrhu nového Registračního řádu vymezující registraci a členství.

S oblasti klubových podnětů byl VV seznámen s žádostí oddílu TKC Děčín na finanční příspěvek projektu „Hejbni kostrou“ a na poměrnou část nákladů turnaje Elbe Cup a dále s podnětem oddílu SK RG Prostějov na nákup zařízení za účelem povinného záznamu utkání ČKE.

Na závěr jednání byli členové VV požádáni o vymezení budoucích úkolů, které chtějí nad rámec standardní agendy do ukončení volebního období realizovat.

Další jednání bude stanoveno s aktuálním výhledem příjmové oblasti rozpočtu.

               Daniel Valeš

               předseda Českého korfbalového svazu

 


Komentáře

komentáře Disqus